Sabtu, 30 Maret 2013

Pidato Perpisahan Bahasa Madura


Berikut merupakan salah satu contoh pidato perpisahan dalam Bahasa Madura :


          Assalamu'alaikum wr. wb.

          Dha' se molja, Bapa' Kepala SMPN 2 Bhangkalan,
          Para ghuru sareng staf-staf TU SMPN 2 Bhangkalan se badhan kaula molja aghi,
          Para rabu se badhan kaula molja aghi,
          Sadajana kanca OSIS periode 2012/2013 sareng sadajana mored-mored kellas 9 SMPN  2 Bhangkalan se badhan kaula tresna e.

          Eyatore areng-sareng manjat aghi poji syokor ka Ajunan Guste Allah SWT se ampon marenge rahmat sareng hidayah epon, saengga kaula sareng ajunan sadaja kengeng ngarabu aghi acara perpisahan mored-mored kellas 9 SMPN 2 Bhangkalan ka' dinto dhalem kaadha'an sehat wal afiat. Mogha-mogha ajunan sadaja e parenge ridho sareng kane'madhan se rajhe dhari Guste Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,
Neng kasempadhan ka' dinto,kaula abhakele ca-kanca sadaja matorra sakalangkong se sanget rajhe epon ka sadajana jhasa Bapa' sareng Ebhu Guru se ampon sabbar tor tolos ngajher, ngebimbing, marenge semangat dha' kaula sareng ca-kanca sadaja saengga kaula sareng ca-kanca kengeng lulus kalaban hasel se muas aghi.Kaula sareng ca-kanca nyo'onna sapora se rajhe manabi badha sala lopot epon totor kata, kalakuan kaula sareng ca-kanca se korang sae sareng korang sopan ka Bapa' sareng Ebhu guru sadaja.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,
Kita sadaja ampon oneng, jhasa Bapa' sareng Ebhu Ghuru pareng aghi ka kaula sareng ca-kanca sanget rajha tor sangat bermanfaat epon badhi kaodhi' epon kaula sareng ca-kanca. Jhasa Bapa' sareng Ebhu Ghuru ta' kengeng e ghante'e sareng paponapa.Kaula sareng ca-kanca matorra sapora jughan amargha kita sadaja ta' kengen, ta' bisa meles jhasa-jhasa Bapa' sareng Ebhu Ghuru se sanget rajha paneka, kaula sareng ca-kanca coma bisa nyo'on tor adhu'a ka Ajunan Guste Allah SWT mogha-mogha panjennengngan sadaja eparenge kasalamaddhan dunnya- akherat. Amin ya robbal 'alamin.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi.
Tak kalep jughan kaula sareng ca-kanca nyo'onna doa ka para rabhu sadaja, mogha-mogha kaula sareng ca-kanca sadaja bisa maso' ka SMA favorit se ekareb aghi sareng kita sadaja kengeng aghuna dha' bangsa sareng negara epon Indonesia mardhika.

          Para rabhu se badhan kaula molja aghi,
Saka'dinto bisaos pamator dhari badhan kaula. Manabi badha sala lopot epon totor kata, kaula nyo'onna sapora se sanget rajhe epon.

Akhirul kalam, Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum wr. wb.

3 komentar: